Metsäsuunnittelu aiempaa joustavampaa

Metsäkeskusten metsäsuunnittelupalvelut on uudistettu aiempaa joustavimmiksi. Metsänsä jo hyvin tunteville metsänomistajille on esimerkiksi tuotteistettu oma palvelunsa, samoin metsäänsä vasta tutustuville. Tuotteistus ja nykyaikaiset menetelmät tehostavat metsäsuunnittelua, parantavat metsänomistajan tasapuolista palvelua ja yhtenäistävät metsäkeskusten työtä koko maassa. Keväällä avautunut Metsään net –verkkometsäsuunnitelma on jo osoittautunut toimivaksi palveluksi.

Metsäsuunnittelun tehostamiseksi on laadittu kaksi erilaista palvelua metsänsä tunteville ja metsäänsä vasta tutustuville metsänomistajille. Metsäsuunnitelman tilaukseen on tehty yhteiset tilauslomakkeet ja –vahvistukset ja myyntiesite Metsäkeskukset ovat myös päättäneet yhteisistä hinnoitteluperusteista. Metsänomistajien on ollut maaliskuusta lähtien mahdollista saada metsäsuunnitelma käyttöönsä myös sähköisessä muodossa, Metsään Net -verkkometsäsuunnitelmana. Palvelu on saatavissa suomen ja ruotsin kielillä. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on ollut vahvasti mukana metsäsuunnittelun kehittämisessä ja tuotteistamisessa.

Metsäsuunnitelma on tietokansio, johon on koottu tiedot metsänomistajan metsästä karttoineen. Siitä selviävät yhteenvetotiedot metsän puustosta ja kasvupaikoista, tiedot arvokkaista luontokohteista, ehdotetut hakkuut ja tarpeelliset hoitotyöt teemakarttoineen, kustannusarviot ja metsänhoidon tukea saavat kohteet sekä arvio puukauppatuloista. Tiedot ovat vain metsänomistajan käytössä ja hänen luvallaan esimerkiksi metsänhoitoyhdistys saa ne luottamukselliseen käyttöönsä. Suunnitelma on voimassa 10 vuotta. Voimassa oleva metsäsuunnitelma mahdollistaa metsänomistajalle 10 prosenttiyksikköä korkeamman valtion tuen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisiin metsätöihin.

Metsänhoito on pitkäjänteistä toimintaa

Metsäsuunnitelma on metsänhoidon pitkän ajan toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka metsäkeskus laatii metsänomistajalle. Laadinta maksaa metsänomistajalle 7-10 euroa hehtaarilta, maastotyön osuus kustannuksista on 50 prosenttia. Valtio tukee suunnittelutyötä ja metsänomistaja maksaa puolet kokonaiskustannuksista.

Metsäsuunnittelussa lähdetään liikkeelle metsänomistajan tavoitteista eli miten hän haluaa metsiään hoitaa ja käyttää. Metsäammattilaisen tehtävänä on selvittää, miten tavoitteisiin päästään. Laadinta perustuu maastotöihin, joissa suunnittelija arvioi jokaisesta metsäkuviosta maapohjan, kasvupaikan, puuston ja toimenpide-ehdotukset sekä metsälön erityispiirteet. Metsäkeskukset suosittavat, että ainakin uusi metsänomistaja kävisi metsäsuunnittelijan kanssa metsässä tutustumassa paikan päällä metsätilan tilanteeseen. Samalla on helppo keskustella ammattilaisen kanssa oman tilan tavoitteista.

Metsäkeskukset laativat alueellisia metsäsuunnitelmia pääasiassa kyläkunnittain. Metsänomistaja saa aluesuunnittelun yhteydessä oman suunnitelmansa edullisemmin. Metsäsuunnittelua tehdään yksityismetsissä noin miljoona hehtaaria vuodessa ja tilakohtaisia suunnitelmia laaditaan noin 12 000 metsänomistajalle. Voimassa olevia suunnitelmia on tällä hetkellä yksityismetsien pinta-alasta 60 prosenttia, noin yhdeksän miljoonan hehtaarin alalla.